Logotyp - MOK Dębica

Regulamin korzystania z miejskich słupów ogłoszeniowych

1. Administratorem słupów ogłoszeniowych stanowiących system informacji miejskiej w Gminie Miejskiej Dębica jest: Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, z siedzibą przy ul. Sportowej 28.

2. Wszelkie materiały informacyjne mogą być umieszczane na słupach ogłoszeniowych wyłącznie za zgodą Administratora. Słupy ogłoszeniowe są oznaczone informacją o Administratorze wraz z danymi kontaktowymi.

3. Wykaz i lokalizacja słupów ogłoszeniowych stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Samowolne wywieszenie materiałów informacyjnych bez zgody Administratora jest zabronione zgodnie z Art.  63a Kodeksu wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2151):
„§  1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§  2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.”.

5. Wysokość opłat za zamieszczenie materiałów informacyjnych na słupach ogłoszeniowych zawiera cennik dostępny w siedzibie Administratora i na jego stronie internetowej.

6. Za bezumowne korzystanie ze słupów ogłoszeniowych (samowolne naklejanie plakatów i ogłoszeń) będzie naliczana dwukrotność opłaty zgodnie z cennikiem. W przypadku braku uiszczenia opłaty wszystkie plakaty i ogłoszenia naklejane bez zgody Administratora będą usuwane.

7. Wszelkie materiały informacyjne przeznaczone do zamieszczenia na słupach ogłoszeniowych, powinny być złożone w siedzibie Administratora – Miejskim Ośrodku Kultury w Dębicy ul. Sportowa 28, najpóźniej w dniu plakatowania tj. w poniedziałek
(w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy- w najbliższym dniu roboczym) do godziny 09.00. Po uiszczeniu opłaty materiały informacyjne będą umieszczone na słupach.

8. Wysokość opłat uzależniona jest od formatu, ilości egzemplarzy oraz okresu eksponowania powierzonych materiałów informacyjnych.

9. Podstawowy czas ekspozycji to 7 dni z możliwością przedłużenia o kolejne dni (maksymalnie do 14 dni) pod warunkiem estetycznego wyglądu plakatów. Plakaty wyklejamy z należytą starannością.

10. Każdy materiał wywieszony zgodnie z Regulaminem plakatowania oznaczony będzie
w widocznym miejscu pieczęcią lub naklejką w celu łatwiejszej weryfikacji samowolnego umieszczania ogłoszeń.

11. O miejscu umieszczania plakatu na wskazanym słupie decyduje pracownik dokonujący plakatowania, kierując się zasadą nie zaklejania plakatów i ogłoszeń aktualnych

12. Materiały informacyjne pozostałe po zleceniu, a nieodebrane w ciągu trzech dni od daty zakończenia, zostają zniszczone przez Administratora.

13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść wywieszanych ogłoszeń. Ma jednak prawo odmówić wywieszenia materiałów szkalujących lub godzących w dobre imię osób, firm i instytucji, materiałów uznanych za niemieszczące się w etyce i moralności naszego społeczeństwa oraz  w przypadku braku miejsca na słupach ogłoszeniowych.

14. Na słupach ogłoszeniowych umieszczane będą bezpłatnie informacje z zakresu działalności gminnych jednostek organizacyjnych, spółek miejskich oraz wszelkie informacje podawane do wiadomości publicznej obwieszczane przez Urząd Miejski w Dębicy.

15. Pierwszeństwo w realizacji zleceń:
        a) materiały informacyjne Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy,
        b) materiały informacyjne Urzędu Miejskiego w Dębicy.

16. Zleceniodawcy przysługuje prawo wskazania słupów ogłoszeniowych, na których Administrator zamieści jego materiał informacyjny. W przypadku braku tego wskazania, Administrator zamieszcza powierzony materiał informacyjny na wszystkich słupach ogłoszeniowych spełniających jego kryteria.

17. W przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnie niezależnych np. złe warunki atmosferyczne (mróz, silny wiatr, deszcz) termin wyklejania plakatów może ulec zmianie.

18. Materiały informacyjne o formatach nietypowych zaliczane są do wyższej kategorii formatu.

19. Zawiesza się stosowanie niniejszego Regulaminu na okres trwania kampanii wyborczej, aż do dnia wyborów. Zasady korzystania ze słupów ogłoszeniowych w czasie kampanii wyborczych określone są w oddzielnym Regulaminie.

20. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora dla celów związanych z realizacją zleceń na plakatowanie oraz celach marketingowych swoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781).

21. Kontrola przestrzegania zasad Regulaminu w zakresie postanowień pkt. 4 należy do Straży Miejskiej w Dębicy.

22. Dbałość o estetykę i porządek na słupach należy do Administratora.

Cennik usług plakatowania na słupach ogłoszeniowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy

Posiadamy 36 słupów na terenie miasta. Plakatowanie odbywa się raz w tygodniu w poniedziałki. Plakaty należy dostarczać do siedziby MOK-u przy ulicy Sportowej 28, najpóźniej do godziny 9.00 w dniu plakatowania.

Stawki za plakatowanie obowiązują od dnia 1 stycznia 2023 r.

Format
plakatu

Wymiary plakatu
(w cm)

Cena netto / 1 szt.
za 1 tydzień plakatowania
A4 30 x 21 2,30
A3 30 x 42 3,40
A2 61 x 43 4,50
A1 86 x 60 5,50
A0 86 x 120 7,70
B3 50 x 35 3,90
B2 50 x 70 5,00
B1 70 x 100 6,60

Wspierają nas

 • Magnezyty
 • MPEC
 • Śnieżka
 • ZM
 • Starostwo
 • Wodociagi
 • Magnezyty
 • MPEC
 • Śnieżka
 • ZM
 • Starostwo
 • Wodociagi
 • Magnezyty
 • MPEC
 • Śnieżka
 • ZM
 • Starostwo
 • Wodociagi

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.