ZAPYTANIE OFERTOWE MOK/11/2017

DOTYCZĄCE NAGŁOŚNIENIA I OŚWIETLENIA ORAZ OBSŁUGI TECHNICZNEJ DNI DĘBICY 2017

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie kompletnej oferty cenowej związanej z nagłośnieniem, oświetleniem, montażem sceny oraz obsługą techniczną Dni Dębicy 2017r. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

1. Zamawiający:
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
ul. Sportowa 28
39-200 Dębica
tel. faks (14) 6814 201
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia wraz z transportem oraz obsługą techniczną Dni Dębicy 2017 – na dębickim Rynku.

3.  Zamówienie dotyczy:
a) wymagany jest system nagłośnieniowy oraz oświetleniowy dostosowany do potrzeb wykonawców (załącznik nr 2 – plan Rynku, załącznik nr 3  - rider techniczny zespołu Electric Light Orchestra, załącznik nr 4 – rider techniczny Dawida Kwiatkowskiego),
b) scena główna o wymiarach 10m x 12 m - musi posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa,
c) wykonawca zabezpiecza własny agregat prądotwórczy dostosowany do potrzeb i czasu realizacji zadania oraz ponosi koszty transportu z tym związane,
d) wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony własnego sprzętu w godzinach nocnych z dnia 10 czerwca na 11 czerwca,
e) wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Organizatorów w zakresie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

4. Miejsce: Dębicki Rynek (impreza masowa)

5. Termin realizacji:
10 czerwca 2017r. (sobota)
11 czerwca 2017r. (niedziela)

6. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywanej działalności, niezbędną wiedzę oraz min. 2-letnie doświadczenie w tego typu działalności oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy należy: wykonanie zamówienia terminowo, zgodnie z przepisami prawa oraz zapewnienie sprawnej pracy sprzętu przez czas trwania imprezy. W celu potwierdzenia spełnienia warunków zamówienia, Wykonawca powinien wykazać ważniejsze realizacje z okresu dwóch ostatnich lat w zakresie świadczenia usług oświetlenia, nagłośnienia, budowy sceny oraz obsługi technicznej imprez plenerowych (festiwale muzyczne, dni miasta, juwenalia itp.).

7.Kryterium oceny:
Kryterium oceny jest cena (prosimy przygotowanie kompletnej oferty cenowej). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w podziale na zadania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów w celu wyjaśnienia zapisów w formularzu ofertowym. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub mailowo.

8. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony formularz cenowy (wraz z wskazaniem ważniejszych realizacji usług z zakresu nagłośnienia, oświetlenia i montażu sceny) – Załącznik nr 1
- zgodny ze stanem faktycznym wyciąg z KRS /ewidencji działalności gospodarczej.
- kopie aktualnych atestów bezpieczeństwa sceny.

9. Termin składania ofert:
Prosimy o przesłanie kompletnej oferty cenowej osobiście, drogą mailową lub pocztową do dnia 11 kwietnia br. do godziny 10.00 na adres Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Załączniki:
1) Formularz cenowy
2) Mapa dębickiego Rynku – plan terenu imprezy z umiejscowieniem sceny głównej,
3) Rider techniczny wykonawcy – głównej gwiazdy Dni Dębicy 2017 – Electric Light Orchestra,
4) Rider techniczny wykonawcy – głównej gwiazdy Dni Dębicy 2017 – Dawid Kwiatkowski.
 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz cenowy

Załącznik nr 2 - mapa dębickiego Rynku – plan terenu imprezy z umiejscowieniem sceny głównej

Załącznik nr 3 - Rider techniczny – Electric Light Orchestra

Załącznik nr 4 - część 1 - Rider oświetleniowy - Dawid Kwiatkowski

Załącznik nr 4 - część 2 - Rider techniczny - Dawid Kwiatkowski